8 maart 2022 – Stem wijzer voor voetbal in Stichtse Vecht #GR2022

Als hulpmiddel om wijzer te stemmen hebben we voor jullie de ‘sportambities’ van de politieke partijen op een rijtje gezet. Misschien dat dit helpt bij het kiezen van de juiste partij. Lees hier wat de partijen zeggen.

Afgelopen 4 jaar‘Sportambities’ uit verkiezingsprogramma
VVD
lijst 1
COALITIEPARTIJ
Verantwoordelijk voor gevoerde beleid.
VVD leverde de wethouder verantwoordelijk voor o.a. financiën.
“…De afspraken tussen gemeente en sportverenigingen over de financiering van onderhoud en investeringen aan sportaccommodaties komen wij na…”
“…Aan de gebruikers (sportverenigingen, leden, huurders) van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden gevraagd..”

Verkiezingsprogramma VVD
Lokaal Liberaal
lijst 2
COALITIEPARTIJ
Verantwoordelijk voor gevoerde beleid.
“…Voor verenigingen en hun accommodaties geldt dat achterstallig onderhoud aangepakt moet worden en een vereniging, indien mogelijk, zelf hun lopend onderhoud gaat uitvoeren. Voor toekomstige vervangings- en uitbreidingsinvesteringen dienen heldere en realistische afspraken te worden gemaakt met de sportverenigingen. Lokaal Liberaal is een voorstander van een sportfonds waaruit initiatieven vanuit sportclubs (mede) gefinancierd kunnen worden…”
Verkiezingsprogramma Lokaal Liberaal
Groen-Links
lijst 3
OPPOSITIEPARTIJ
Inzet: constructieve en kritische noten, inzicht in materie
…. deze partij heeft (door een foutje) niets over sport(accomodaties) opgenomen in haar programma.
Verkiezingsprogramma Groen Links

Nagekomen reactie:
GroenLinks zal Sport als basis voorwaarde waar iedere inwoner gebruik van kan maken inzet maken van eventuele onderhandelingen na de verkiezingen.  Iedere inwoner, ieder kind kan sporten, ook als ouders een lager inkomen hebben. GroenLinks heeft dit al laten zien in woord en daad en zal dat de komende periode blijven doen.
CDA
lijst 4
COALITIEPARTIJ
Verantwoordelijk voor gevoerde beleid.
CDA leverde de wethouder, verantwoordelijk voor o.a. sport.
“…Een lagere eigen bijdrage van sportverenigingen voor het aanleggen van (kunst) velden…”
“…We maken ons hard voor een lagere bijdrage van sportverenigingen voor de aanleg en vervanging van velden. Wij hebben aandacht voor het onderhouden en verduurzamen van sportaccommodaties…”

Verkiezingsprogramma CDA
Streek-belangen
lijst 5
OPPOSITIEPARTIJ
Inzet: constructieve en kritische noten
“… Voor Streekbelangen is het van groot belang dat iedereen mee kan doen met sporten en bewegen. Dit kan in verenigingsverband, maar ook in individueel of ongeorganiseerd groepsverband. Hierbij is het belangrijk dat sportaccommodaties waaronder ook de sportvelden vallen, van een goed kwaliteitsniveau zijn en goed onderhouden kunnen worden. Wij zijn voorstander van maatwerk, om het voortbestaan van de verenigingen te garanderen. Dit geldt voor de grote, maar ook zeker voor de kleine kernen, waar sport een zeer belangrijke verbindende factor is. ….”
Verkiezingsprogramma Streekbelangen
PVDA
lijst 6
COALITIEPARTIJ
Verantwoordelijk voor gevoerde beleid.
“Samen genieten doe je ook bij de vele sportverenigingen in Stichtse Vecht. Sport verbindt, zorgt dat je je lekker en gezond voelt. Voetbal is als sport zeer in trek, maar krijgt de financiën voor het onderhoud van de voetbalvelden niet altijd rond. In dat geval moeten ze wat ons betreft bij de gemeente kunnen aankloppen.”
“… Voetbalclubs vormen een laagdrempelige sportvoorziening waarvoor we een extra stap willen zetten door als dat nodig is een groter deel van de onderhouds- en vervangingskosten van de voetbalvelden door de gemeente te laten dragen.”

Verkiezingsprogramma PVDA
CU/SGP
lijst 7
OPPOSITIEPARTIJ
“Wij zijn van mening dat kerken en (sport)verenigingen al een belangrijke en voorbeeldige bijdrage leveren aan de samenleving. De ChristenUnie-SGP vindt dat de wettelijke eigen, onafhankelijke positie van kerken volledig moet worden gerespecteerd.”
“Sport speelt in onze huidige samenleving een belangrijke rol. Veel mensen genieten van het beoefenen van een sport of zijn daarbij actief betrokken. De ChristenUnie-SGP ziet hierin voor de gemeente uitsluitend een faciliterende rol. Dat neemt niet weg dat sport een gunstige invloed kan hebben op het terrein van gezondheid, integratie, bevorderen van gemeenschapszin, e.d.”

Verkiezingsprogramma CU/SGP
Samen Stichtse Vecht
lijst 8
OPPOSITIEPARTIJ
Inzet: constructieve en kritische noten, inzicht in materie
“We zorgen dat waardevolle basisvoorzieningen als buurthuizen, bibliotheken, sportaccommodaties, parken, winkelstraten, dorpspleinen, voetbalvelden in alle kernen behouden blijven.”
“We stoppen met achterstallig onderhoud bij sportverenigingen en gaan voor een eerlijke financiële regeling.”

Verkiezingsprogramma Samen Stichtse Vecht
PVV
lijst 9
OPPOSITIEPARTIJ
Inzet: kritische noten, inzicht in materie
…. deze partij heeft niets over sport(accomodaties) opgenomen in haar programma.

Verkiezingsprogramma PVV
Het Vechtse Verbond
lijst 10
OPPOSITIEPARTIJ
Inzet: constructieve en kritische noten, inzicht in materie
“Het Vechtse Verbond wil initiatieven, al dan niet in verenigingsband, die het bewegen stimuleren steunen. Wij vinden het belangrijk dat de voorzieningen die hiervoor nodig zijn of nog gaan komen van goede kwaliteit zijn en voldoen aan de geldende regels en eisen. Wij streven naar goed ingerichte sportaccommodaties voor zowel de grote als de kleine verenigingen en een gezond financieel beleid hiervoor van de gemeente voor de lange termijn. “
“Achterstallig onderhoud en vervanging van sportaccommodaties zal aangepakt moeten worden. Zo zullen bijvoorbeeld de natuur- en kunstgrasvelden van negen voetbalverenigingen in goed overleg tussen de gemeente en verenigingen gerenoveerd of vervangen moeten worden alvorens de verantwoordelijkheid voor het dagelijks onderhoud aan de verenigingen kan worden overgedragen.”

Verkiezingsprogramma Het Vechtse Verbond
SP
lijst 11
Geen onderdeel van de politiek deze periodeSportfaciliteiten moeten ruimhartig ondersteund worden zodat sport betaalbaar blijft voor iedereen.”
“Sportclubs worden steeds meer op afstand gezet van de gemeente. Ze moeten gaan functioneren als bedrijfjes terwijl ze grotendeels op vrijwilligers draaien. Dit beleid komt niet uit de lucht vallen. Waarom moeten sportclubs bedrijfjes worden? De regering wil wijzigingen doorvoeren in de wet ‘Markt en Overheid’. Het is hen namelijk een doorn in het oog dat gemeenten met hun publieke voorzieningen ‘vals’ concurreren met het bedrijfsleven. Daarom wordt het de gemeenten steeds moeilijker gemaakt  om sportvelden en  sportaccommodaties te blijven beheren.”

Verkiezingsprogramma SP
D66
lijst 12
Geen onderdeel van de politiek deze periode“Naast vele mogelijkheden om in- en rond de dorpskernen individueel te bewegen zijn er in onze gemeente gelukkig vele, veelal bloeiende, verenigingen die op hun eigen manier hun leden faciliteren hun favoriete sport te beoefenen. Het aanbod is gelukkig breed en veelzijdig. Het is echter ook zo dat een aantal verenigingen moeite heeft te overleven en er is nog steeds een grote groep inwoners die om verschillende redenen niet aan sporten en/of bewegen toe komt.“
“D66 SV maakt zich hard voor een ‘gezonde ́ gemeente waarin bewoners en verenigingen, maar ook scholen en andere organisaties, actief worden gestimuleerd en ook door de gemeente worden gefaciliteerd. Sport en bewegen moet voor iedereen toegankelijk zijn. Uiteraard zijn ‘rookvrije sportparken’ hier een onderdeel van. “
“D66 SV wil het multifunctioneel gebruik van (sport)accommodaties binnen de gemeente bevorderen, waardoor ook de sociale functie behouden blijft.”

Verkiezingsprogramma D66
Reacties zijn welkom op info@voetbalverenigingenstichtsevecht.nl